Poul Erik Nielsen har arbejdet med brande for milliarder

Poul Erik Nielsen har arbejdet med brande for milliarder

Et stort antal danske virksomheder risikerer væsentlige tab i tilfælde af brand eller andre ulykker. Det forsøger Roesgaard & Partners at rette op på.

Når skaden sker

… skal ledelsen varetage virksomhedens daglige drift under væsentligt ændrede vilkår. De første beslutninger kan få afgørende indflydelse på virksomhedens økonomiske reetablering efter en skade.

»Det handler om, at ledelsen hurtigt får et beslutningsgrundlag – økonomisk overblik samt afklaring af forsikringsdækningen. Derfor mødes vi typisk dagen efter, virksomheden henvender sig« siger Poul Erik Nielsen, statsautoriseret revisor og partner i Roesgaard & Partners.

Erfaringer viser, at det bedste udgangspunkt for drøftelserne med forsikringsselskabet er et veldokumenteret oplæg. Virksomheden og forsikringsselskabet har en fælles interesse i at begrænse tabet. Det kræver dog, at virksomheden kan argumentere for de økonomiske konsekvenser af tiltagene.

Ledelsen har indsigt i virksomheden, men mangler erfaring med skader samt en dybere forståelse for de dækninger, som virksomheden har tegnet forsikringer for. Derfor er det vigtigt tidligt i forløbet at få klarlagt mulighederne og begrænsningerne.

Damefrisøren eller den børsnoterede virksomhed

»En lille skade kan være lige så slem for en damefrisør, som en nedbrændt fabrik kan være for den store virksomhed. Der er altid stor sympati for den brændte virksomhed i starten, men kunderne skal have deres varer, og konkurrenterne holder sig typisk ikke tilbage«, siger Poul Erik Nielsen.

Gennem de seneste 30 år har Poul Erik Nielsen nærstuderet engelske forsikringspolicer og arbejdet for en række større virksomheder med skader i udlandet – senest i Kina og Sverige. De største danske virksomheder har typisk policer på engelsk, hvor der stilles andre krav til dokumentationen. Hertil kommer de kulturelle forskelle. I Kina er der eksempler på, at virksomheden får en bøde, når den brænder, fordi den forstyrrer lov og orden.  

Virksomhedens forsikringsdækning er ledelsens ansvar

»Det kan undre, at mange mellemstore produktionsvirksomheder alene har en forsikringsdækning for de første 12 måneders omsætningstab. Ofte vil ledelsen nå frem til, at større produktionsbygninger ikke kan reetableres inden for denne periode, når der samtidig skal være tid til genbestilling af maskiner og indkøring«, siger Poul Erik Nielsen. Virksomhedens forsikringer bør årligt vurderes, og ledelsen kan med fordel have det som punkt på et bestyrelsesmøde.

»Hos Roesgaard & Partners forsøger vi at højne opmærksomheden på forsikring hos virksomhederne og deltager gerne som sparringspartner på et møde med ledelsen, når virksomheden »brændes af«, siger Poul Erik Nielsen.

Selvom advokaten vinder, er det ikke sikkert, at der opnås fuld erstatning

Ud over forsikringssager, har revisorfirmaet haft mulighed for at assistere advokater i forbindelse med erstatningssager.

»Vi har set sager, hvor advokater har vundet sagen, men ikke fået medhold i erstatningsopgørelsen. Modsat har vi set sager, hvor der er rejst betydelige erstatningskrav, uden at modparten har mulighed for at gennemskue erstatningsopgør­elsen. Der stilles store krav til erstatningsopgørelserne hos domstolene, og den talmæssige dokumentation kan være afgørende for sagens udfald,« siger Poul Erik Nielsen. •